ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

 
TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, diensten (ook zichtzendingen, verhuur…) en overeenkomsten met ons bedrijf (hierna verder “verkoper” genoemd). De klant (hierna ook "koper" genoemd) verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen hieraan, zelfs indien vermeld op onze documenten, zijn alleen ons tegenstelbaar als een van onze officieel erkende bestuurders ze schriftelijk heeft bevestigd. Deze voorwaarden zijn tevens bindend voor de rechtsopvolgers van de verkoper en de koper.
 
PRIJZEN
We behouden het recht op prijswijzigingen door te voeren die het gevolg zijn van elementen die niet afhankelijk zijn van de wil van Van Laecke Group. U wordt hiervan geïnformeerd.
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de overeenkomst, zelfs indien de goederen ondertussen onroerend mochten geworden zijn. Het risico op beschadiging of verlies gaat vanaf de levering evenwel reeds over van de verkoper op de koper, waarbij de koper de verkoper dient te vrijwaren bij eventuele aanspraken van derden, van welke aard ook.
 
ZICHTZENDING/VERHUUR/DEMO
De klant is verantwoordelijk voor de hem ter beschikking gestelde goederen en staat in voor het mogelijk verlies of beschadiging. Op zicht of in bruikleen geleverde of verhuurde goederen en daarbij horende prestaties mogen bij niet- tijdige of onvolledige terugbezorging of bij terugbezorging met schade, automatisch in rekening gebracht worden zonder dat in gebreke stellen vereist is. Bij teruggave op het einde van de huur/demo periode dient de machine volledig schoongemaakt en proper te zijn, bij gebreke hieraan zullen de kosten voor reiniging aan de klant/gebruiker doorgerekend worden.
 
RISICO
Onze producten en goederen worden afgenomen te Zedelgem en reizen altijd op risico van de koper.
 
LEVERINGSTERMIJNEN
Indien gestipuleerd zijn onze leveringstermijnen louter indicatief en niet bindend voor de verkoper. Eventuele overschrijding van deze termijnen kan voor de klant nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

VERBREKING
a.       Bij gemis van betaling op de 10de dag na een aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper de overeenkomst van rechtswege ontbinden lastens de koper door een eenvoudige aangetekend verklaring.
b.       In dit geval, alsook in alle gevallen waar de overeenkomst lastens de koper wordt verbroken, is de koper gehouden de schade te vergoeden aan de verkoper die enerzijds minstens wordt begroot op 30% van de waarde van de overeenkomst en anderzijds dient verhoogd te worden tot de werkelijke schade van welke aard ook (hetzij winstderving, hetzij materiële schade, hetzij minwaarden,. ) indien deze meer bedraagt dan het vernoemd minimum forfait.
c.       De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter uitvoering van het vorig punt b.
 
 BETALING
De facturen zijn contant betaalbaar te Zedelgem zonder betalingskorting. Alle voldoende gemotiveerde klachten dienen ons aangetekend en schriftelijk te bereiken binnen de 8 dagen na factuurdatum.
Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur vervallen alle eventueel toegestane prijsvoordelen, onder welke vorm ook en worden van rechtswege bij de hoofdsom gevoegd.
Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, is de koper aan verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens gehouden tot enerzijds nalatigheidsintresten vanaf de vervaldag aan de intrestvoet zoals van toepassing bij wet van 2 augustus 2002 tot de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en anderzijds op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het saldo in hoofdsom met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 125.000,00 EUR tot dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten van welke aard ook.
Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.
Alle inningskosten, inclusief protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels zijn ten laste van de koper. Het aanbieden van wissel(s) wijzigt de plaats van betaling niet.
 
 WAARBORG
a.       De waarborg is die van de fabrikant en is geldig in België vanaf de datum van levering of installatie, al naar geval, en dit voor de duur zoals aangegeven bij het product. Indien de koper officieel is gevestigd in een andere EU- lidstaat dan geldt deze waarborg tevens in dit land van vestiging voor zover de waarborg van de fabrikant ook daartoe strekt.
b.       De waarborg omvat de vervanging of herstelling van de onderdelen ingevolge materiaal- of fabricagefouten met uitsluiting van de normale onderhoudstussenkomsten. Deze waarborg geldt niet voor toebehoren, software en verbruiksproducten en slijtage.
c.       De vervanging of herstelling geschiedt tijdens de werkdagen en werkuren van de verkoper, zonder kosten met uitzondering van de verplaatsingskosten. De vervangen stukken worden eigendom van de verkoper. De wisselstukken zijn, hetzij nieuwe, hetzij gerecycleerde stukken met dezelfde eigenschappen  als nieuwe.
d.       Het herstellen of vervangen van een defect onderdeel verlengt de oorspronkelijke waarborgtermijn niet. Voor iedere stilstandperiode tijdens en na de waarborgperiode  kan er nooit een vergoeding  voor stilstand gevraagd worden. Als de machine stukloopt, beschadigd wordt en/of vervreemd wordt, erkent de klant dat de verkoper een rechtstreeks recht heeft op de uit te keren vergoeding van de door de klant daartoe afgesloten verzekering.
e.       Het transport van de goederen geschiedt op risico en kost van de klant. Alle tijdens de inbedrijfname verbruikte grondstoffen en afgewerkte eindproducten moeten gedeeltelijk of volledig als verloren beschouwd worden of kunnen eventueel niet van de gevraagde kwaliteit zijn. Deze grondstoffen en productiekosten tijdens de inbedrijfname kunnen niet ten laste gelegd worden van de verkoper.
f.        De waarborg geldt nooit bij:
1.         niet naleving van de voorschriften van installatie en/of gebruik, verkeerd gebruik, ongevallen, verplaatsing of nalatigheden;
2.       gebrek aan onderhoud en als de door de verkoper of de producent voorgeschreven onderhoudsschema’s en- producten niet gevolgd worden;
3.       wijziging, demontage of herstelling van het product uitgevoerd door een door de verkoper niet gemachtigde derde of moeilijkheden die ontstaan door toevoeging van andere producten die niet bij de verkoper werden betrokken;
4.       gebruik van verbruiksproducten die door de fabrikant/verkoper niet werden goedgekeurd;
5.       gebrekkige stroomvoorzieningen, kortsluiting, stroomonderbrekingen, losgekomen kabels/pluggen, statische elektriciteit of interferentie, het in/uitpluggen van kabels of componenten bij niet uitgeschakelde apparaten;
6.       alle inkomende en gemaakte producten, materialen, granulaten die geproduceerd werden tijdens de opstart en indienststelling van de installatie die niet noodzakelijk van de beste kwaliteit zijn en zelf kunnen beschouwd worden als gedeeltelijk of volledig verloren voor verkoop. Deze kosten zijn nooit ten laste van de verkoper.
g.       Elke vorm van waarborg vervalt:
1.       indien het product niet gebruikt wordt zoals voorgeschreven;
2.       indien het product zonder schriftelijke toelating van de verkoper wordt gedemonteerd of         gewijzigd, ongeacht of dit door de klant zelf of door een derde is;
3.       indien gebruik wordt gemaakt van niet originele filters en onderdelen;
4.       indien de betalingsverplichtingen niet integraal werden nageleefd.
 
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
a.      Behoudens anders bepaald, worden alle met de verkoper gesloten overeenkomsten uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn enkel naar keuze van de verkoper de rechtbanken bevoegd met rechtsgebied waarin de verkoper officieel is gevestigd.
b.      Indien een bepaling in deze overeenkomst of onderhavige voorwaarden ingevolge toepasselijke dwingende wetgeving nietig blijkt, dan gelden de overige bepalingen onverkort en wordt de nietige bepaling geïnterpreteerd op de wijze dat de nietigheid wegvalt en aansluit met de oorspronkelijke wil van verkoper en de koper.
c.       Indien deze overeenkomst of de facturatie is opgesteld in meerdere talen, dan geldt de Nederlandse versie als de enige bindende versie voor interpretatie.
 
AANSPRAKELIJKHEID
a.       De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook dewelke ontstaan is of mede veroorzaakt werd door het gebruik van de geleverde machine, zelfs indien deze schade het gevolg is van verborgen gebreken niet gekend door de verkoper. Dit geldt zowel voor schade bij de klant als bij derden. Indien de verkoper door derden wordt aangesproken, is de klant tot integrale vrijwaring van de verkoper gehouden, ongeacht de aard van de schade.
b.       In een eventueel daartoe afgesloten verzekering door de klant mag geen beding worden opgenomen met het recht van verhaal op de verkoper. Elk hiermee strijdig beding wordt ten aanzien van de verkoper als onbestaande beschouwd.
 
TRACK & TRACE SYSTEEM
Als een Track&Trace systeem geïnstalleerd is op een machine dan wordt dit systeem bijgehouden door derden en bevat dit een reeks operationele data over de machine waaronder (maar niet beperkt tot) gebruik, prestaties, enz…De koper geeft toestemming aan de verkoper om deze data te gebruiken voor waarborgbepalingen, productverbeteringen en dienst-na-verkoop doeleinden.